หน้า6


ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หมายถึง ผลของเรียนรู้ที่เกิดจากด้านพุทธิพิสัย และทักษะพิสัย การเรียนรู้ในโรงเรียนทั่วไปจะเน้นพุทธิพิสัยหรือพุทธิศึกษา ส่วนการเรียนในด้านอาชีวศึกษาจะเน้นการปฏิบัติงาน เช่น ช่างเครื่องยนต์ เกษตรกรรม คหกรรมศาสตร์ และช่างตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น แม้จะเป็นเรื่องของอาชีวศึกษา พุทธิพิสัยก็ยังมีบทบาทสำคัญอยู่เพราะทุกวิชาจะมีภาคทฤษฎี แล้วมีการฝึกทักษะในภาคปฏิบัติซึ่งจะเน้นทักษะพิสัยเป็นด้านหลัก การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวสามารถกระทำได้อย่างตรงไปตรงมา ทั้งในเชิงวัตถุวิสัย และอัตวิสัย
คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย การประเมินผลในด้านนี้ไม่สามารถประเมินออกมาได้ในลักษณะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่จะเป็นการประเมินในลักษณะการประเมินทางจิตวิทยา (psychological test) เป็นลักษณะการประเมินในเชิงสำรวจ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ คุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่วัดได้ แต่ผลของการวัดมีความน่าเชื่อถือได้น้อย เพราะผู้ตอบแบบสอบถามทราบดีว่าควรจะเลือกคำตอบข้อใด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยรรม
จุดหมายกับคุณภาพทางการศึกษา    
                        หากมีการตรวจสอบจุดหมายการศึกษาไม่ว่าในระดับหลักสูตร ระดับวิชาหรือระดับการจัดการเรียนการสอน ต่างก็มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการเรียนรู้ทั้งในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย เมื่อนำพุทธิพิสัยและทักษะวิสัยมาไว้ในกลุ่มเดียวกัน ก็จะจัดจุดหมายออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกลุ่มที่เน้นการปลูกฝังจริยธรรม ในจุดหมายของหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 31 ข้อพบว่าจุดหมายที่ภายใต้หัวข้อคุณสมบัติที่ต้องเน้นจำนวน 7 ข้อ และสมาชิกที่ดีของชุมชนและชาติ จำนวน 7 ข้อ ต่างมุ่งเน้นการสร้างจริยธรรมและจิตพิสัยหัวข้อความรู้สึกและทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จำนวน 11 ข้อ เน้นความรู้ ความคิด และปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ ส่วนหัวข้อชีวิตที่สงบสุขเป็นการผสมผสานระหว่างจิตพิสัย และผลสัมฤทธิ์หากจะสำรวจจุดหมายในโปรแกรมหรือระดับอื่นๆ ก็จะมุ่งการเรียนรู้ทั้งสองด้านนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น